Çorlu Kent Konseyi Gençlik Meclisi

Çorlu Kent Konseyi Gençlik Meclisi


ÇORLU GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ
I. BÖLÜM
AMAÇ – KAPSAM – DAYANAK – TANIMLAR
AMAÇ

Madde 1: Çorlu Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.
KAPSAM
Madde 2: Yönerge, Çorlu Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.
DAYANAK
Madde 3: Bu yönerge, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliği ile 06.06.2009 tarih ve 27250 sayılı resmi gazetede yayımlanan değişikliklere dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Madde 4: Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Belediye: Kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan belediyeyi,
b) Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,
c) Gençlik Meclisi: Çorlu Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ni,
d) Başkan: Gençlik Meclisi Başkanını,
e) Sekreter: Çorlu Kent Konseyi Gençlik Meclisi Sekreteri’ni,
f) Çalışma Grupları: Çorlu Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Gruplarını,
g) Yürütme Kurulu: Çorlu Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu’nu,
h) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi ölçütlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını, ifade eder.

II. BÖLÜM
GENÇLİK MECLİSİ
TANIMI, AMACI, İLKELERİ, OLUŞUMU VE ORGANLARI
TANIMI

Madde 5: Gençlik Meclisi; katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında; düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan ve kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren demokratik bir platformdur.
Gençlik Meclisi; gençlerin, meclis çatısı altında yaratılan uzlaşma ortamı içerisinde, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikaların üretilmesine ve öncelikli sorunların belirlenerek, bunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlar.
AMACI
Madde 6: Gençlik Meclisi’nin amacı;
a) Gençlerin, kent yönetimine aktif olarak katılmalarını, kendileri ve kentle ilgili sorunların çözümünde rol almalarını sağlamak,
b) Çorlu kenti için “sürdürülebilir kalkınma” hedefleri dâhilinde çalışmalar yürütmelerini sağlamak,
c) Çorlu gençliğini, ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,
d) Gençlerin kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek,
e) Gençlerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,
f) Gençlerin, kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almalarını sağlamak, insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını arttırmak,
g) Gençliğin dayanışma ve paylaşıma yönelik özelliklerini “ortaklık” bilinci içinde geliştirmek ve gençliğe birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,
h) Gençlerin, dinamizmini ve enerjisini kanalize edeceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak ve bu konuda projeler geliştirip uygulamaktır.
İlkeleri:
Madde 7:Çorlu Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarını şu ilkeler çerçevesinde yürütür;
Şeffaflık
Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde şeffaflık esas alınır. Yapacağı bütün etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını sağlar. Bilgi paylaşımını tarafsız, koşulsuz ve eşit yapar.
Temsil
Kent Konseyi Gençlik Meclisi, yerel yönetişim sürecindeki karar alma mekanizmalarında kent gençliği adına söz sahibi olan temsili yapıdır. Ancak Kent Konseyi Gençlik Meclisi siyasi ve ekonomik güçlerden ve bunlar doğrultusundaki fikirlerden bağımsız olup bu doğrultudaki hiçbir güç ile dikey ve yatay ilişki içine giremez.
Kadın – Erkek Eşitliği
Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarında kadın – erkek eşitliği esastır. Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin organlarında temsilde kadın – erkek dengesinin sağlanmasına dikkat eder.
Gönüllülük
Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde gönüllülüğü esas alır. Kar amacı güden herhangi bir çalışma içerisine giremez. Kent içerisinde gençlerde gönüllülüğün gelişmesini ve yayılmasını teşvik eder.
Bireysel Kapasite Gelişimi
Gençlerin bireysel kapasite gelişimini sağlayacak eğitsel, sosyal içerikli çalışmalar kent gençliğinin sesini yükseltecek ve her türlü politika oluşturma sürecinde gençlik boyutunun da dikkate alınmasını sağlar.
Sosyal Sorumluluk
Kentleşme sorunlarının artarak farklılaştığı günümüzde gençlerin çevrelerindeki sorunları sahiplenerek çözüm önerileri sunması, uygulama süreçlerine ve sonuçların takibine etkin katılımı, sosyal sorumluluk duygularının gelişimini sağlar.
Kentin Yaşam Kalitesinin Arttırılması
Kent Konseyi Gençlik Meclisi, kentsel kalkınma politikalarına gençlik bakış açısı kazandıran öneriler geliştirir ve görüşlerini yerel yönetim birimlerine sunar.
Sürdürülebilirlik
Kent Konseyi Gençlik Meclisinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsallaşma bir zorunluluktur. Diğer Kent Konseyi Gençlik Meclisleri ve aynı amacı güden oluşumlar ile iletişim bağlarını kurar, ortaklık geliştirir ve güçlendirir. Kent Konseyi Gençlik Meclisleri yeni katılımlara açıktır.
Yönetişim
Kent Konseyi Gençlik Meclisi iyi yönetişim doğrultusunda yerel ortaklarla işbirliği içinde, kent kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerinde kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur.
Çözümde Ortaklık
Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünü başta Çorlu Kent Konseyi olmak üzere konuyla ilgili tüm yerel aktörler ile ortaklık anlayışı içerisinde gerçekleştirir.
Aktif Katılım
Gerçekleştirilecek çalışmaların tümünde gençliğin karar alma aşamasından sonuçların takibine kadar tüm süreçlere aktif katılımı bir zorunluluktur. Çalışmaların tümünü farklı fikirlere saygı ve hoşgörü ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirir.
OLUŞUMU
Madde 8: Gençlik Meclisi, Çorlu Belediyesi sınırları içinde olan ve gençlikle ilgili çalışan kurumların üyeliği ile oluşur. Aşağıda sıralanan ilgili kurumlardan gelen temsilciler Gençlik Meclisi Genel Kurulu’nda kurumunu temsilen bulunur. Kurum temsilcilerinin Genel Kurul’da görüş bildirme ve oy kullanma hakları vardır.
Üyeler: 15 – 30 yaş arasındaki kadın erkek eşitliğine dayanan aşağıdaki temsilcilerdir:
a) Üniversitelerinin Öğrenci Konsey/ topluluk/kulüp temsilcileri,
b) Lise öğrenci temsilcileri,
c ) Sivil toplum kuruluşları gençlik temsilcileri,
d) Kent Konseyi Gençlik Meclisi Aktif Çalışma Grubu temsilcileri,
e) Kamu Kurumları tarafından belirlenen gençlik temsilcileri,(Belediye, Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, Baro)
f) Siyasi parti gençlik kolları temsilcileri,
g) Kent Konseyi Meclisleri’nden ve Çalışma Gruplarından temsilciler,
h)Mahalle temsilcileri,
ı)Oda temsilcileri,
ORGANLARI
Madde 9: Gençlik Meclisi’nin organları şunlardır:
a-)Gençlik Meclisi Genel Kurulu
b-)Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu
c-)Gençlik Meclisi Başkanı
d-)Gençlik Meclis Genel Sekreteri
e)Danışma Kurulu
f) Gençlik Meclisi Çalışma Grupları

GENÇLİK MECLİSİ GENEL KURULU
Madde 10:
a) 8.Maddede belirtilen üyelerden oluşur. Gençlik Meclisi Genel Kurulu Gençlik Meclisi’nin en yetkili organıdır. Görevi; Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşerek değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemek, yönerge değişikliği yapabilmek ve Gençlik Meclisinin politikasını belirlemektir.
b) Gençlik Meclisi Genel Kurulu; yılda en az 2 kez toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için, Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu çağrısı üzerine toplanır. Gençlik Meclisi Genel Kurulu, kararlarını toplantıya katılan temsilci ve aktif üyelerin oy çokluğu ile alır.
c) Genel Kurulda, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanmış olan gündem maddelerine, toplantıya katılan Gençlik Meclisi üyeleri tarafından Genel Kurulun onayı ile madde eklenebilir. Her gündem maddesinin görüşülmesinden sonra karar için oylama yapılır.
d) Gençlik Meclisi Genel Kurullarında oy verme hakkı sadece madde 8 de belirtilen temsilciler ile aktif meclis çalışma grubu üyelerine aittir.
e) Gençlik Meclisi Genel Kurul toplantıları seçilecek Divan Kurulunca yönetilir. Divan Kurulu genel kurul temsilcilerinin önerisi ile oluşturulan listelerin oylanması sonucunda belirlenir. Divan Kurulu bir başkan ve iki üyeden oluşur.
GENÇLİK MECLİSİ YÜRÜTME KURULU
Madde 11:
a) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu; Gençlik Meclisi Başkanı, Sekreter ve üyeler olmak üzere, 7 (yedi) asil üye ile birlikte toplam en az 9 (dokuz) üyeden oluşur. Yürütme kurulları için meclis başkanı ve meclis sekreteri haricindeki asil üye sayısı kadar da yedek üye belirlenir.
b) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu’nun görev süresi yerel seçimler sonrası ilk dönem için 2 (iki) , sonraki dönem için 3 (üç) yıldır.
c) Yürütme Kurulu, en az 2 haftada bir toplantılarını gerçekleştirir. Aldığı kararları toplantı tutanaklarına işler ve üyelere Gençlik Meclisi Sekreteri aracılığıyla duyurur.
d) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyelerinin görev süresi içinde yaş hadlerini aşmaları görevlerini etkilemez.
e) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu toplantılarına, yazılı mazereti olmaksızın üst üste 3 kez katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Yazılı mazeret bir sonraki toplantıdan önce yürütme kuruluna bildirilmelidir. Yürütme kurulu üyeliğinden çıkma Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeliğinden çıkma olarak yorumlanamaz.
f) Gençlik Meclisi Başkanının görevinden ayrılması veya görevinin sona ermesi durumunda Yürütme Kurulu üyeleri kendi aralarında yeni başkanlarını seçer.
g) Yürütme Kurulu üyelerinin tamamen ayrılması ve dağılması halinde, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile olağanüstü seçimli Genel Kurul toplantısı yapılır.
h) Yürütme Kurulu üyeleri, Çalışma Grupları içerisinde yer alabilir.
ı) Yürütme Kurulu, Genel kurul tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde genel kurul kararlarının iki yıl boyunca uygulayıcı/yürütücü organıdır.
i) Gençlik Meclisi başkanı yürütme kuruluna başkanlık ederler, başkanın bulunmaması halinde toplantıya başkan yardımcısı başkanlık eder.
j)Yürütme kurulu, Gençlik meclisi ile aynı amacı güden yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara, oluşumlara katılım konusunda karar verir.
GENÇLİK MECLİSİ BAŞKANI
Madde 12: Görev ve Yetkileri;
a-)Çorlu Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir.
b-)Gençlik Meclisi Başkanının görev süresi iki yıldır.
c) Çorlu Kent Konseyi Başkanı ve Çorlu Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olur, Gençlik Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verirler.
d) Gençlik Meclisi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda ilgili çalışma grupları ile istişare halinde temsil ederler.
e) Gençlik Meclisi Yürütme Kuruluna başkanlık ederler.
f) Seçimli genel kurul toplantısı dışındaki Genel Kurul toplantılarını yönetirler.
g-) Gençlik Meclisi çalışmalarının genel koordinasyonundan sorumludurlar.
h) Gençlik Meclisi Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır
GENÇLİK MECLİSİ SEKRETERİ
Madde 13: Görev ve Sorumlulukları:
a) Gençlik Meclisi ile Çorlu Kent Konseyi Genel Sekreterliği arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.
b) Gençlik Meclisi Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantılarını Başkanla birlikte, Çorlu Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin iş birliği ile organize eder.
c) Gençlik Meclisi üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini çalışma gruplarının sekreterleriyle işbirliği halinde sağlar.
d) Ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirilen, tüm çalışmaları takip ve koordine eder.
e) Sekreter, yürütme kurulu üyelerinin aktif olup olmadığını denetler; çalışmalarına devam etmeyen üyelerin Madde 22’ye göre üyelikten çıkarılma işlemlerini takip eder.

GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA GRUPLARI
Madde 14:
a) Gençlik Meclisi aktif çalışma grupları, Gençlik Meclisi amaçlarına uygun olacak şekilde, gençlerin talepleri doğrultusunda, Yürütme Kurulu kararı ile oluşturulur.
b) Her çalışma grubu içerisinde en az bir yürütme kurulu üyesi yer alır ve koordinasyonu çalışma grubu başkanları ile sağlar.
c) Her çalışma grubu, kendi içerisinde seçimle bir başkan ve bir sekreter belirler. Çalışma grubu başkanı ya da sekreteri, görevlerini aksatır ya da gruptan ayrılırsa, Gençlik Meclisi Sekreteri’nin bilgisi dâhilinde çalışma grubu toplantısında yeni kişiler seçilir.
d) Çalışma Grupları Başkanları; yaptığı toplantı, proje ve etkinliklerini Gençlik Meclisi Sekreteri’ne sürekli rapor olarak sunar.
e) Çalışma Grupları Başkanları Çalışma grubunun faaliyetlerini organize eder. Çalışma grubu üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri, Yürütme Kurulu’nun onayına sunar. Ayrıca projelerinin işleyişi konusunda gerekli sorumlulukları alır ve Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur.
f) Çalışma Grupları Başkanları, Yürütme Kurulu kararı gerektiren proje ve etkinlikleri için, Yürütme Kurulu toplantılarına katılır. Ancak, oy kullanma hakkı yoktur.
g) Gençlik Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan, katılımcı ve paylaşımcı rol almayan, toplantılar yapmayan, üyeleri dağılan daimi veya geçici çalışma grupları, Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır. Ayrıca, görevini tamamlayan geçici çalışma grupları, yine Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır.
h)Yeni çalışma grubu en az 5 kişinin oluşumu ve amaçlarını anlatan yazılı müracaatla gençlik meclisi yürütme kurulu onayı ile göreve başlar.

Danışma Kurulu
Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarını kolaylaştıracak, çalışmalarda gençlere
danışmanlık yapacak kamu kuruluşları, akademik kurumlar, sivil toplum kuruluşları
ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir kuruldur. Yılda en az 2 defa toplanır. Kent
Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı ve Kent Konseyi Genel Sekreteri bu kurulun
doğal üyesidir. Karar alma yetkisi yoktur.
 Kurum/Kuruluş
 Belediye Temsilcileri
 Kent Konseyi Temsilcileri
 Sanayi, Ticareti. Baro, Borsa ve Meslek Odaları Temsilcileri
 Akademisyenler ve Önceki Dönem Yürütme Kurulu Üyeleri
Danışma kurulu üyeleri, Gençlik Meclisi Yürütme kurulu üyeleri tarafından Yürütme
Kurulu belirlendikten sonra en geç 1 ay içerisinde belirlenir.
III. BÖLÜM
SEÇİM ESAS VE USULLERİ

Madde 15: Gençlik Meclisi seçim esas ve usulleri şunlardır:
a) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu, meclis başkanı, meclis
sekreteri ve 7 (yedi) asil üye ile birlikte toplam en az 9 (dokuz) üyeden oluşur. Yürütme
kurulları için meclis başkanı ve meclis sekreteri haricindeki asil üye sayısı kadar da yedek üye
belirlenir.
b) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu başkanı ve üyelerinin seçimi Genel Kurul toplantısında kapalı oy açık tasnif usulü ile yapılır
c)Gençlik Meclisi Başkan adayları arasından en çok oyu alan, Gençlik Meclisi Başkanı seçilir.
d) Yürütme Kurulu adaylarından en yüksek oyu alan adaylar Yürütme Kurulu üyesi olarak seçilir.
e) Gençlik Meclisi başkanlığına aday olacak kişilerde, en az 1 yıl Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi çalışmalarında deneyimli olma şartı aranır.
f) Yürütme kurulu ilk toplantısında kendi içinden 1 başkan yardımcısı ve 1 genel sekreter seçer.
g) Siyasi partilerin gençlik kolları temsilcileri, Çorlu Kent Konseyi Gençlik Meclisi başkanlığına aday olamazlar.
h)Seçimli genel kurulda aday olacak başkan, gerekirse yürütme kurulu üyelerini kendisi listeler ve seçime liste ile de katılabilir. Bu halde, genel kurulda oylama yapılır. Genel kurula katılanların salt çoğunluğu ile seçime liste halinde girilmesine karar verilebilir.
IV. BÖLÜM
YÜRÜTME
Madde 15: Bu yönerge hükümlerini Çorlu Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu yürütür.

V. BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 16: Gençlik Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.
Madde 17: Gençlik Meclisi üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapamaz. Gençlik Meclisi her siyasi partiye eşit uzaklıktadır.
Madde 18: Aksi belirtilmedikçe alınan kararlar oy çokluğu ile alınır.
ÖRGÜTSÜZ GENÇLERİN KATILIMI
Madde 19:Bireysel olarak toplantılara ve Genel Kurula katılabilirler. Oy kullanma ve seçilme hakkı yoktur. Çalışma gruplarında faaliyet gösterebilirler. Proje ve etkinliklere katılabilirler. Bilgi amaçlı üye formu doldurmak zorundadırlar.
ÜYE OLMA
Madde 20: Yeni üyeler, üye kayıt formunu doldurmalıdır.
ÜYELİKTEN AYRILMA
Madde 21: Gençlik Meclisi üyeliği, Yürütme Kurulu’na verilen ayrılma isteğini belirten yazılı dilekçe ile sona erer.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 22: Çorlu Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Gençlik Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir.
Gençlik Meclisi üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra, Yürütme Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.
YÖNERGE DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 23: Gençlik Meclisi yönergesi genel kurula katılan üyelerin salt çoğunluğu ile değiştirilir.
VI. BÖLÜM
YÜRÜRLÜK

Madde 24: Bu yönerge hükümleri,Çorlu Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayı ile 28 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.